Quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn theo pháp luật hiện hành

Sử dụng hóa đơn là điều tất yếu mà các doanh nghiệp phải triển khai thực hiện. Hiện tại, các doanh nghiệp vẫn được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Chính vì vậy, việc nắm rõ các quy định về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định như quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp thực hiện sử dụng hóa đơn được tốt nhất.

Đăng ký sử dụng hóa đơn tự in

Đối với việc sử dụng hóa đơn tự in, đối tượng được sử dụng hóa đơn tự in được quy định như sau:

– Thứ nhất là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao

– Thứ hai là doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

– Thứ ba là doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn.

Đối với hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn tự in được quy định như sau:

-Thứ nhất là đề nghị sử dụng hóa đơn mẫu 3.14 (ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC)

– Thứ hai nếu trong vòng 2 ngày làm việc cơ quan thuế không có phản hồi coi như chấp nhận đề nghị sử dụng hóa đơn của doanh  nghiệp.

Đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in

Để đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo các quy định sau:

Đối tượng áp dụng hóa đơn đặt in bao gồm:

-Thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in.

– Doanh nghiệp không thuộc đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Đối với Hồ sơ đăng ký:

– Đề nghị sử dụng hóa đơn mẫu 3.14 (ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC)

– Nếu trong vòng 2 ngày làm việc cơ quan thuế không có phản hồi coi như chấp nhận đề nghị sử dụng hóa đơn của doanh  nghiệp.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt trong bối cảnh thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần như hiện nay thì việc tìm hiểu các quy định đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử sẽ giúp các doanh nghiệp triển khai sử dụng một cách tốt nhất.

Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử:

– Là tổ chức kinh tế và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

– Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.

– Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định. 

– Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

– Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

Điều kiện để doanh nghiệp áp dụng thuế suất thuế GTGT mức 0% 

Những nội dung đáng chú ý nhất của dự thảo quy định về hóa đơn, chứng từ

– Có các quy trình sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu.

Hồ sơ đăng ký:

+ Quyết định áp dụng theo mẫu phụ lục 1 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.